• Nederland
language
Nederlands

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Paardaanbod.nl, gevestigd te Utrecht.

Deze algemene voorwaarden van de website Paardaanbod.nl zijn van toepassing voor elke klant die gebruik maakt van deze website. Indien u gebruik maakt van de diensten van Paardaanbod.nl betekent dit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Leest u deze voorwaarden goed voordat u gebruik maakt van Paardaanbod.nl.;

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Paardaanbod.nl: www.paardaanbod.nl, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Adverteerder: de partij die een advertentie plaatst op de site van Paardaanbod.nl. Klant: elke bezoeker van de website en wederpartij van de adverteerder.

Artikel 2 Algemeen

2.1 ; Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Paardaanbod.nl en een adverteerder of klant waarop Paardaanbod.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 ; Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 ; De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van adverteerder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 ; Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Paardaanbod.nl en adverteerder of klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Paardaanbod.nl plaatst advertenties van adverteerders op haar site. Paardaanbod is nimmer partij bij een overeenkomst die tot stand komt door gebruikmaking van haar site

3.2 Paardaanbod.nl behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een aanmeldingsverzoek te weigeren.

3.3 ; De adverteerder onderkent de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

3.4 Een overeenkomst tussen Paardaanbod.nl en de adverteerder wordt aangegaan voor de duur van minimaal 30 dagen. Na verloop van de advertentie verlooptijd wordt de advertentie verwijdert.

3.5 Indien de adverteerder wenst te verlengen dient er een nieuwe overeenkomst te worden afgesloten.

3.6 ; Adverteerder dient onmiddellijk na verkoop van het product de advertentie te verwijderen.

Artikel 4 Gegevens

4.1 De adverteerder heeft toegang tot zijn eigen account en op alle website beschikbare informatie. De adverteerder kan vanuit zijn account rechtsgeldig zijn paarden c.q. pony’s, producten en diensten aanbieden op de website.

4.2 De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De adverteerder is verplicht Paardaanbod.nl in te lichten indien er een vermoeden of constatering van misbruik van registratiegegevens is.

4.3 ; De adverteerder zal zich onthouden van gedragingen die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden en/of de Nederlandse wet- en regelgeving en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruiker verwacht mag worden.

4.4 ; Indien u gebruik maakt van diensten van externe dienstverleners, voorbeeld Multisafepay, dan valt u onder de privacyregels van deze dienstverlener. Paardaanbod heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

Artikel 5 Rechten en plichten

5.1 ; Paardaanbod.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van rededen de teksten van advertenties te weigeren, te wijzigen of te verwijderen. Paardaanbod.nl zal de handelingen gebruiken indien de inhoud van advertenties niet juist, volledig of actueel is.

5.2 Paardaanbod.nl zal de advertentie verwijderen indien het betreffende product of de inhoud van de advertentie discriminerende uitingen, porno materiaal bevat of anderszins onrechtmatig of aanstootgevend is danwel in strijd is met de goede zeden.

5.3 Paardaanbod.nl zal de advertentie weigeren, wijzigen of verwijderen indien er meerdere producten tegelijk worden aangeboden danwel gepromoot of indien direct of indirect verwezen wordt naar andere producten of ondernemingen. Mits anders overeengekomen.

5.4 Paardaanbod.nl zal de advertentie weigeren of verwijderen indien er een vermoeden bestaat dat het een gestolen product betreft.

Artikel 6 Privacy

6.1 Paardaanbod.nl zal op geen enkele andere dan de overeengekomen wijze de gegevens bewerken, verstrekken of openbaar maken zonder toestemming van de adverteerder of klant.

6.2 Paardaanbod.nl verzamelt onder meer IP-gegevens en cookies ten behoeve van het functioneren van de site. E.e.a. om de dienstverlening aan adverteerders en klanten te bevorderen.

6.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Paardaanbod.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Paardaanbod.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Paardaanbod.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6.4 Indien de adverteerder gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan zijn onder de privacyregels van deze dienstverlening van toepassing. Paardaanbod.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze privacyregels.

6.5 Paardaanbod.nl is niet aansprakelijk indien derden de o.g.v. de overeenkomst op de website gepubliceerde gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn gepubliceerd of enig ander onrechtmatig gebruik.

Artikel 7 Intellectuele eigendom en auteursrechten

7.1 Onverminders het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Paardanbod.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die Paardaanbod.nl toekomen op grond van Auteurswet.

7.2 Op alle door Paardaanbod.nl verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, website etc., rust het auteursrecht van Paardaanbod.nl

Artikel 8 Prijzen

8.1 De door Paardaanbod.nl gehanteerde tarieven/prijzen zijn inclusief BTW.

8.2 De actuele tarieven/prijzen gehanteerd door Paardaanbod.nl voor haar dienstverlening zijn vermeld op de website.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling geschiedt bij vooruitbetaling

9.2 Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling niet geschied bij vooruitbetaling dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Paardaanbod.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

9.3 Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.4 Indien adverteerder in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan; verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat adverteerder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van adverteerder zijn de vorderingen van Paardaanbod.nl op adverteerder onmiddellijk opeisbaar.

9.6 Paardaanbod.nl heeft het recht de dor adverteerder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in medering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Paardaanbod.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren, indien de adverteerder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Paardaanbod.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9.7 Alle door Paardaanbod.nl gemaakte redelijke gerechtelijke, buitengerechtelijk en executiekosten komen voor rekening van adverteerder.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Paardaanbod.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze website.

10.2 Paardaanbod.nl is nimmer aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de geplaatste advertenties en de daarin vermelde gegevens/informatie, voor de bevoegdheid van de wederpartij om overeenkomsten te sluiten of te leveren, voor de kwaliteit van de op de website aangeboden producten.

10.3 Paardaanbod.nl probeert de website zo goed mogelijk bereikbaar, actueel, juist en volledig te houden. Paardaanbod.nl is echter niet aansprakelijk voor tijdelijke onbereikbaarheid van haar website alsmede enige onjuistheden of verschrijvingen.

10.4 Indien Paardaanbod.nl verwijst naar andere websites via buttons, hyperlinks en/of banners etc. is Paardaanbod.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud danwel de gevoerde regels en procedures op die websites.

10.5 Paardaanbod.nl beveiligd haar systemen tegen verlies van informatie en vormen van onrechtmatig gebruik. Hiertoe neemt Paardaanbod.nl passende maatregelen.

; Paardaaanbod.nl is echter niet aansprakelijk voor inbreuken in deze beveiliging, verlies van gegevens of informatie danwel oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van haar website.

10.6 Indien Paardaanbod.nl toch aansprakelijk mocht zijn dan is die aansprakelijkheid voor directe schadebeperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te alle tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Paardaanbod.nl in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

10.7 Paardaanbod.nl is nimer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11 Geschillen

11.1 De rechter in de vestigingsplaats van Paardaanbod.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Paardaanbod.nl het recht het geschil voor te leggen aan volgens de wet bevoegde rechter

11.2 ; Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Geschillen, toepasselijk recht, wijziging en uitleg van de Algemene Voorwaarden

12.1 De rechter in Utrecht of de kantonrechter te Utrecht zijn bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Paardaanbod.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.2 Partijen zullen eerst een geschil in onderling overleg te beslechten

12.3 Op elke overeenkomst tussen Paardaanbod.nl en adverteerder of klant is Nederlands recht van toepassing

12.4 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.5 Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Mollie (iDEAL)